کمیسیون عالی نظارت از تطبیق و هماهنگی پالیسی ملی جوانان

جلسه کمیسیون عالی نظارت بر تطبیق و هماهنگی پالیسی ملی جوانان دایر شد

جلسه کمیسیون عالی نظارت بر تطبیق و هماهنگی پالیسی ملی جوانان به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیسیون برگزار شد. در این جلسه که قبل از ظهر شنبه ۲۰ اسد، در قصر گلخانه صدارت عظمی برگزار شد، در مورد چگونگی پیشرفت کار تطبیق پالیسی ملی جوانان، طرزالعمل کمیته‌های ولایتی […]

برنامه مشترک سازمان ملل متحد برای حمایت از جوانان، بررسی شد

درجلسه فوق العاده کمیسیون عالی نظارت برتطبیق و هماهنگی پالیسی ملی جوانان که قبل از ظهر روز دوشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد، برنامه مشترک سازمان ملل متحد برای حمایت از جوانان، مورد بررسی قرار گرفت. برنامه مشترک سازمان ملل متحد در حمایت از جوانان، بر مبنای استراتژی ملی […]

جلسه کمیسیون عالی نظارت بر تطبیق و هماهنگی پالیسی ملی جوانان دایر شد

جلسه کمیسیون عالی نظارت بر تطبیق و هماهنگی پالیسی ملی جوانان، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیسیون برگزار شد. دراین جلسه که امروز بعد از ظهر دو شنبه، در قصر صدارت عظمی برگزار شد، موضوعاتی چون چگونگی پیشرفت کار تطبیق پالیسی ملی جوانان، پیشنهاد معینیت وزارت اطلاعات و […]