کمیته جندر و امور زنان

کمیته جندر و امور زنان، پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت را تأیید کرد

جلسه کمیته جندر و امور زنان کابینه، بعد ازظهر روزسه شنبه ۲۷ قوس۱۳۹۷، به ریاست استاد سروردانش معاون دوم ر ئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد. این جلسه کمیته، به بررسی مسوده پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت، طرح پالیسی محافظت از زنان در شرایط جنگ و حالات اضطرار و گزارش […]

استاد دانش: درتطبیق برنامۀ توانمند سازی زنان، به ولایت کمتر انکشاف‌یافته بیشتر توجه شود

جلسۀ کمیتۀ جندر و امور زنان، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد. در این جلسه که بعد از ظهر یکشنبه ۲۱ اسد در قصر گلخانه صدارت برگزار شد، پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت مورد بررسی قرار گرفت و از تطبیق پروژۀ پروموت (برنامۀ […]