جلسه کمیته ملی، احصائیه قبل از ظهر امروز سه شنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور ورئیس این کمیته برگزار و در مورد موضوعات  مورد بحث در کمیته تصامیم لازم اتخاذ گردید. کمیته ملی احصائیه به منظور تنظیم امور احصائیوی در کشور و براساس حکم  قانون احصائیه ایجاد شده است که  طبق […]