مقالات

احزاب سیاسی افغانستان

یادآوری: در سال ۱۳۸۴ در وزارت عدلیه، کتابی را در دو جلد و ۱۲۴۴ صفحه به نام «احزاب سیاسی افغانستان» مشتمل بر مرامنامه ها و اساسنامه های ۸۱ حزب سیاسی افغانستان به چاب رساندیم که در جای خود واقعا یک سند تاریخی و سیاسی بی نظیر و بی سابقه در کشور و یک منبع مستند […]

جایگاه شریعت در قانونگذاری از نگاه قانون اساسی

جایگاه شریعت در قانونگذاری از نگاه قانون اساسی

جایگاه انتخابات در نظام سیاسی افغانستان

جایگاه انتخابات در نظام سیاسی افغانستان