قوانین برگزیده از جریده رسمی

قانون اطاق تجارت و صنایع و قانون محصول حق العبور

قانون اطاق تجارت و صنایع

مقرره تنظیم روابط کاری حکومت با شورای ملی

روابط حکومت و شورای ملی

مقرره طرز تهیه و طی مراحل اسناد تقنینی

اسناد تقنینی

موافقتنامه همکاری های استراتژیک بین افغانستان و آمریکا

موافتنامه افغانستان و آمریکا

قانون اجاره مالی و تعدیلات دیگر

قانون احصاییه

قانون اداره عالی تفتیش

قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضاییه

قانون جمعیت ها

قانون ستندرد ملی افغانستان