شورای ملی

اصول وظایف داخلی مشرانوجرگه

اصول وظایف داخلی مشرانوجرگه

اصول وظایف داخلی ولسی جرگه

اصول وظایف داخلی ولسی جرگه

مقرره تنظیم روابط کاری حکومت با شورای ملی

مقرره تنظیم روابط کاری حکومت با شورای ملی