معاهدات بین المللی

موافقتنامه بین افغانستان و امارات متحده عربی در باره مساعدت قانونی متقابل در مسایل جنایی

موافقتنامه بین افغانستان و امارات متحده عربی در باره مساعدت قانونی متقابل در مسایل جنایی

میثاق سازمان بین المللی هوانوردی

میثاق سازمان بین المللی هوانوردی

میثاق ملل متحد برای مبارزه علیه فساد اداری

میثاق ملل متحد برای مبارزه علیه فساد اداری

موافقتنامه بین افغانستان و ایتالیا

موافقتنامه بین افغانستان و ایتالیا

موافقتنامه بین افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هندوستان در مورد تطبیق پروژه پایپ لاین گاز

موافقتنامه بین افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هندوستان در مورد تطبیق پروژه پایپ لاین گاز

موافقتنامه تاسیس سازمان ستندرد آسیا

موافقتنامه تاسیس سازمان ستندرد آسیا

موافقتنامه تبادله محبوسین بین افغانستان و روسیه

موافقتنامه تبادله محبوسین بین افغانستان و روسیه

موافقتنامه تبادله تجارت ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان

موافقتنامه تبادله تجارت ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان

موافقتنامه ساحه تجارتی آزاد آسیا

موافقتنامه ساحه تجارتی آزاد آسیا

موافقتنامه سارک پیرامون خدمات و تجارت و کنوانسیون سرکوبی تروریزم اتمی

موافقتنامه سارک پیرامون خدمات و تجارت و کنوانسیون سرکوبی تروریزم اتمی