مقدمه

کنوانسیون حمل ونقل بین المللی خط آهن به تاسی از حکم فقره (۵) ماده (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان تدوین گردیده و در جلسه اختصاصی مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۷ کمیته قوانین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست جلالت مآب استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بعد از ملاحظات اصلاحی مورد تایید واقع گردید. این کنوانسیون مورد تصویب مجلسین شورای ملی نیز قرار گرفته است.

ساختار

کنوانسیون حمل ونقل بین المللی خط آهن در یک مقدمه، هفت عنوان، یک پروتوکل و هفت ضمیمه به منظور سازماندهی حمل و نقل بین المللی بار وضع شده است. در عنوان اول مفاد کلی کنوانسیون مانند اهداف سازمان بین الدول حمل و نقل بین المللی خط آهن، همکاری‌های بین المللی، میزان اختیارات و تعهدات کشورها بیان شده است. در عنوان دوم مفاد عمومی مانند؛ قوانین ملی کشورها، مقررات تکمیلی، تامین هزینه‎های دادرسی و اجراء و توقیف اموال بیان شده است. در عنوان سوم ساختار و وظایف سازمان بین الدول حمل و نقل بین المللی خط آهن و در عنوان چهارم امور مالی مانند تامین بودجه، گزارش دهی و حسابرسی و غیره بیان شده است. در عنوان پنجم داوری و رسیدگی به منازعات و شرایط آن و در عنوان ششم چگونگی ایجاد اصلاحات در کنوانسیون و در عنوان هفتم قواعد نهایی بیان شده است. در ضمایم، قواعد یکسانی برای سایر موارد حمل و نقل بین المللی از طریق خط آهن پیش بینی شده است.

اهداف

طرح و توسعه‌ی سیستم یکنواخت قانونی قابل اجرا برای حمل و نقل مسافر و توشه و بار در ترافیک سراسری فی مابین اعضا، سازماندهی حمل ونقل بین المللی بین کشورهای عضو جهت انتقال اموال تجارتی شان، تحت احکام قانون واحد همراه با سهولت‌های قانونی و قضایی انتقال دهنده، از اهداف این قانون شمرده شده است.

ویژگیها

بر اساس این کنوانسیون، مقررات یکنواخت برای هر نوع حمل مسافر و بار تحت یک سند حمل ونقل بین المللی (CIV) یا یک بارنامه سراسری (CIM) که برای سفر در قلمرو حداقل دو دولت عضو تدوین می‌شود، قابل اجرا دانسته شده است. تسهیل اجرای قرارداد حمل ونقل، اجتناب از رسیدگی درهر نقطه مرزی و معاف کردن فرد ذی‌حق از تحقیق پیرامون یافتن راه آهن متعهد به جبران خسارت و مشکلات این امر و تعیین مسئولیت جمعی راه آهن‌ها از ویژگی‌های دیگر این کنوانسیون می‌باشد.

بیان تعهد شرکت‌های راه آهن در قبال خسارت منتج از مرگ، جراحات فردی و یا هرگونه صدمه بدنی مغزی وارده به مسافر به علت سانحه ناشی از بهره برداری راه آهن، در هنگامی که مسافر در داخل، در حال ورود و یا فرود آمدن از وسایل نقلیه راه آهن باشد، نیز از ویژه‌گی دیگر این کنوانسیون می‌باشد.(آمریت حقوقی).

 

 

 

اشتراک گذاری