جلسه کمیته جندر و امور زنان کابینه، بعد ازظهر روزسه شنبه ۲۷ قوس۱۳۹۷، به ریاست استاد سروردانش معاون دوم ر ئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد.

این جلسه کمیته، به بررسی مسوده پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت، طرح پالیسی محافظت از زنان در شرایط جنگ و حالات اضطرار و گزارش اجراآت فیصله‌های جلسه گذشته کمیته، اختصاص یافته بود.

نخست، وزارت امور زنان راجع به تطبیق فیصله‌های قبلی کمیته به جلسه گزارش داد که که بر بنیاد آن، اجرای برنامه‌های آگاهی عامه در رابطه به زنان، شناسای ۴۰۰ زن در بیشتر از ۲۰ ولایت جهت کاندیداتوری در انتخابات شوراهای ولایتی، راه اندازی کمپاین محو خشونت علیه زنان در ۴۰ اداره دولتی، تهیه مکانیزم صندوق حمایوی برای زنان و دیگر موارد از جمله اقدامات عملی این وزارت در تطبیق فیصله‌های قبلی کمیته بوده است.

سپس، مسوده پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت که توسط وزارت امور زنان تهیه شده است، به بحث گرفته شد. وزیر امور زنان در مورد این پالیسی گفت: از آنجای که زنان با محدودیت‌های مالی، محرومیت از حق میراث و مالکیت، ضرورت حمایت از زنان بی‌بضاعت و بیوه و دختران یتیم و حمایت از زنان که قربانی خشونت می‌شوند، مواجه است، وزارت امور زنان این پالیسی را تهیه کرده است.

پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت به منظور دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت تدوین شده که هدف آن افزایش آگاهی‌عامه در رابطه به حق میراث، مالکیت، مهر و نفقه زنان، ایجاد سهولت در پروسه اخذ حق میراث ومالکیت زنان، اطمینان از فراهم آوری مساعدت‌های حقوقی برای زنان، تقویت نظام مصئون حق مالکیت برای زنان، توانمند سازی زنان و رفع موانع عرفی برای دسترسی به حقوق زنان است.

اعضای جلسه کمیته جندر و امور زنان ضمن آنکه دیدگاه‌ها و پیشنهادات اصلاحی خویش را به منظور غنامندی این مسوده ابراز داشتند، مسوده پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت را تأیید کردند.

کمیته میعاد زمانی تطبیق پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت را برای پنچ سال در نظر گرفته و فیصله شد که این پالیسی می‌تواند در هریک سال قابل تجدید نیز باشد. همچنین دراین جسله فیصله شد که پلان تطبیقی این مسوده توسط یک تیم تخنیکی متشکل از نمایندگان ستره محکمه، وزارت‌های عدلیه، داخله، اطلاعات و فرهنگ، معارف و تحصیلات عالی و اداره لوی حارنوالی به ریاست وزارت امور زنان تدوین گردد.

کمیته در مورد تفاهمنامه‌هایی که قرار است بین ادارت مخلتف دولتی و وزارت امور زنان در زمینه دسترسی به حق مالکیت و میراث و دیگر موضوعات مرتبط به زنان امضا شود فیصله کرد که همه این تفاهمنامه‌ها در یک جلسه به امضا برسد.

کمیته فیصله کرد که به هدف تطبیق هرچه بهتر این پالیسی و احکام قطعی محاکم در این رابطه با توجه به احکام قانون جدید طرز تحصیل حقوق، مکلفیت‌های وزارت امور داخله و وزارت عدلیه نیز در متن پالیسی مشخص گردد.

همچنین در این جلسه، طرح پالیسی محافظت از زنان در شرایط جنگ و حالات اضطرار نیز از سوی وزیر امور زنان به جلسه ارائه شد. در این طرح، محافظت و حمایت از زنان معروض به خطر و متضرر در جنگ و حالات اضطرار به عنوان هدف این مسوده و رسیدگی به وضعیت زنان در شرایط جنگ و حالات اضطرار، تأمین مصئونیت زنان در حالات اضطرار، ایجاد سرپناه‌های مؤقتی مصئون برای زنان متضرر، حمایت روحی و روانی برای زنان آسیب دیده، ارائه خدمات حقوقی در حالات اضطراری و جنگ و ارائه خدمات عاجل صحی برای زنان، از جمله مقاصد این طرح ذکر شده است.

اعضای جلسه، ضمن استقبال از ابتکار وزارت امور زمان برای تهیه این طرح، فیصله کرد که در زمینه تحلیل وضعیت، مبنای پالیسی، در نظر گرفتن اولویت‌های زنان در حالت جنگ و اضطرار و دیگر موارد مرتبط، این طرح بار دیگر در همکاری با نمایندگان تخنیکی ادارات مسئول به خصوص ارگانهای امنیتی و نهادهای کمک کننده مورد بازنگری قرار گیرد.

اشتراک گذاری