دومین جلسه کمیته حکومتداری محلی بعد از ظهر روز چهارشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد و دراین جلسه طرزالعمل کمیته حکومتداری محلی و پلان تفصیلی گروه های کاری آن بررسی شد.

این کمیته که برمبنای فرمان رئیس‌ جمهور، مصوبه کابینه و مصوبه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری ایجاد شده است به هدف «بهبود ارائه خدمات عامه در ادارات محلی، انکشاف متوازن مالی و رشد زیربناها» به ریاست استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور و عضویت ادارت ذیربط دولتی فعالیت می‌کند.

براساس اجندا، تیمور شاران معاون پالیسی اداره ارگان‌های محلی طرح طرزالعمل کمیته را به جلسه امروز ارائه کرد. این طرز العمل برمبنای مصوبه شماره ۷ مورخ ۳/۵/۱۳۹۷ و مصوبه شماره ۳ مورخ ۲۴/۵۱۳۹۷ کابینه و حکم شماره (۲۳۷۳) مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۷ مقام ریاست جمهوری به هدف “تطبیق پالیسی حکومتداری محلی” و “رسیدگی به مشکلات ادارات محلی” ترتیب شده است.

دراین طرزالعمل پنج گروه کاری پیشبینی شده است که این گروها در امور زیربنای حکومتداری محلی، زیربنای حقوقی و حاکمیت قانون، امور اقتصادی، مالی و حسابدهی، انکشاف منابع بشری و گروه کاری زون های اقتصادی فعالیت خواهند کرد. همچنین در این طرزالعمل ترکیب، وظایف، صلاحیت ها و مکلفیت های اعضای کمیته، سکرتریت و مسؤولیت های آن، برگزاری جلسات و اجرایی شدن مصوبات کمیته، ترکیب و نحوۀ فعالیت گروه های کاری مشخص شده است.

استاد دانش معاون رئیس جمهور و همچنین اعضای کمیته حکومتداری محلی در ذیل بحثی که صورت گرفت پیشنهادات اصلاحی خویش را در مورد این طرز العمل ابراز داشته و با پیشنهاد عضویت برخی دیگر از ادارات دولتی در گروه‌های کاری، این طرز العمل تأیید شد. همچنین فیصله شد که زمان برگزاری جلسات مشترک رؤسای پنج گروه کاری و کمیته اصلی در طرزالعمل مشخص گردد.

در جلسه امروز پلان تفصیلی گروهای کاری نیز توسط نمایندگان اداراتی که مسؤلیت گروه های کاری را دارند توضیح داده شد. در پلان تفصیلی این گروه ها ساحه کاری گروها، فعالیت های کلیدی، اداره رهبری کننده، ادارات همکار و همچنین میعاد فعالیت تعریف شده، مشخص شده است.

در پلان تفصیلی گروه کاری حکومتداری محلی و تجدید حدود داخلی، بازنگری مرزهای فعلی قریه جات، ولسوالی ها و ولایات، تعیین شاخص برای ولایات، ولسوالی ها و شاروالی ها براساس شاخص های اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی، طبقه بندی ولسوالی‌ها، انکشاف مدل جدید برای شاروالی کابل، تعریف مجدد روابط بین حکومت مرکزی و ادارات محلی، تثبیت نیازهای تعمیراتی ولسوالی ها، تهیه پلان برای فراهم سازی هزینه زیرساختها، اتصال ولایات به شاهراه های مواصلاتی، مسکن اجتماعی و بازنگری برنامه میثاق شهروند پیش بینی شده است.

بازنگری قانون ادارات محلی، طرح اسناد تقنینی برای جمع آوری عواید در سطح ولسوالی ها، نهایی شدن قانون شوراهای محل، باز تعریف روابط نهاد ریاست جمهوری با اداره ارگانهای محلی و ادارات محلی، حضور قضات در سطح ولسوالی و ولایات، بازنگری قانون شاروالی ها به عنوان اولویت های اساسی در گروه کاری زیربنای حقوقی و حاکمیت قانون تعریف شده است.

برای گروه کاری امور اقتصادی، مالی و حسابدهی نیز موارد چون تطابقت پلان گذاری و بودجه سازی براساس نیاز های محلی، تعیین معیار برای ارزیابی ادارات محلی و تخصیص وجوه تشویقی برای آنها، بهبود مشارکت اجتماعی در بودجه سازی و عرضه خدمات و افزایش مسؤولیت و حسابدهی ولسوالی‌ها برای ارائه خدمات در پلان تقصیلی آن درج شده است.

در پلان تفصیلی گروه کاری انکشاف منابع بشری، اولویت های چون تقویت ظرفیت از مجرای اصلاح ساختارها، تعبیه منابع بشری لازم و آموزش مسلکی در وزارت معادن و پطرولیم، وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری و وزارت انرژی و آب، ایجاد برنامۀ دوره ای تبدیلی های دورانی کارکنان ادارات محلی و ارائه برنامه آموزشی تخصصی برای کارکنان ادارات محلی تعریف شده است.

اعضای کمیته حکومتداری محلی، پس از توضیح نمایندگان گروه های کاری در مورد پلان تفصیلی گروهای یاد شده، نظریات خویش را به تفصیل ابراز داشته و پیشنهادهای نیز به هدف عملیاتی شدن هرچه بهتر پالیسی حکومتداری محلی مطرح کرده و پلان های تفصیلی گروه های کاری کمیته به تأیید رسید.

اشتراک گذاری