مقدمه

طرح مقرره تنظیم اعلانات تجارتی اجناس و خدمات، به تاسی از حکم ماده (۴۹) قانون حمایت از مستهلک به منظور تنظیم امور مربوط به اعلانات تجارتی اجناس و خدمات توسط ریاست توسعه رقابت و حمایت از مستهلکین وزارت صنعت و تجارت تهیه شده است. طرح مذکور در جلسه‌ی مورخ ۷/۵/۱۳۹۷ کمیته قوانین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست جلالت مآب استاد سرور دانش مورد بحث و بررسی واقع گردیده و بعد از ملاحظات اصلاحی مورد تایید قرار گرفت.

ساختار

مقرره تنظیم اعلانات تجارتی اجناس و خدمات دارای (۴) فصل و (۱۵) ماده می‌باشد؛ که در فصل اول آن احکام عمومی، در فصل دوم مکلفیت‌های اعلان دهنده، تهیه کننده و ناشر، ممنوعیت‎ها و اعلان مواد غذایی اطفال شیرخوار، در فصل سوم نظارت و بررسی، احکام ایجاد کمیسیون نظارت و بررسی در مرکز و ولایات و در فصل چهارم احکام نهایی پیش بینی شده است.

اهداف

فراهم نمودن زمینه نشر اعلانات تجارتی واقعی اجناس و خدمات، حمایت مستهلکین از طریق جلوگیری از نشر اعلانات تجارتی غیرواقعی اجناس و خدمات، تهیه چهارچوب کلی برای نشر اعلانات تجارتی اجناس و خدمات و وضع شرایط و معیارها برای اجناس و خدمات مورد تبلیغ و جلوگیری از تبلیغات اجناس مضر به صحت، از اهداف این مقرره شمرده شده است.

ویژگی‌ها

این مقرره امور مربوط به تهیه، طبع و نشر اعلانات اجناس و خدمات را تنظیم نموده و زمینه حمایت از مستهلکین را، از طریق میکانیزم جلوگیری از نشر اعلانات تجارتی با معلومات غیرواقعی فراهم می‌کند. در این مقرره سعی شده است تا از پخش اعلانات مواد مضر به صحت افراد جامعه و مواد غیر قانونی جلوگیری به عمل آید. در این مقرره اعلان کننده مکلف شده است تا تصدیق کیفیت مواد مورد تبلیغ را از وزارت صحت عامه، قبل از سپردن آن جهت نشردر اعلانات تجارتی، بدست‎آورد. هم چنان در این مقرره راهکارهای حفاظت از حریم شخصیت‌های حقیقی و حکمی تنظیم و در نظر گرفته شده است.(آمریت حقوقی).

اشتراک گذاری