جمعی از اعضای رهبری شورای مردمی ارزگانی های شمال کشور عصر روز سه شنبه با استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری دیدار کردند.

در این دیدار، اعضای رهبری شورای مردمی ارزگانی های شمال نخست ضرورت تاسیس این شورا و اولویت های مردمی آن را توضیح داده و مطالبات خویش را در زمینه انکشاف متوازن، تطبیق عدالت و عدالت اداری با معاون رییس جمهور در میان گذاشتند.

شورای ارزگانی های شمال کشور متشکل از نمایندگان هفت ولسوالی ولایت بلخ است که نظر به نیاز اساسی مردم و پیش برد کارهای مردمی ایجاد شده است.

نمایندگان آن شورا، ضمن اعلام حمایت از تیم انتخاباتی دولت ساز، بر تطبیق عدالت و توجه جدی حکومت بر رسیدگی به نیازها و خواست های اساسی مردم تاکید کردند.

متقابلا استاد دانش از یکایک اعضای شورای مردمی ارزگانی های شمال که از راه دور جهت پیگیری خواسته های مردم به کابل آمده اند، قدر دانی کرد و تاکید نمود اعضای این شورا بر هماهنگی و انسجام بیشتر از بیش توجه کند.

استاد دانش با اشاره به حوادث تلخ تاریخی کشور گفت که در مقایسه به گذشته اکنون از هر نگاه وضعیت بهتر شده است و مردم با حمایت جدی از نظام کنونی و ارزش های موجود می توانند روند کنونی را تقویت کنند.

وی همچنین، ضمن تاکید بر همگرایی و تقویت روابط میان مردم و دولت گفت که حکومت وحدت ملی با حمایت از کادرهای اداری و محلی، شفافیت در روند استخدام را از طریق رقابت آزاد و به منظور تامین عدالت همچنان مورد توجه دارد.

استاد دانش در رابطه به دیگر خواسته ها و مطالبات اعضای شورای مردمی ارزگانی های شمال کشور وعده سپرد که از طریق ادارات مربوطه خواست های آنان را پیگیری خواهد کرد.

اشتراک گذاری