جمع از بزرگان، متنفذین، علما، نمایندگان مردمی و جوانان لعل و سرجنگل همراه با نمایندگان آن ولایت در شورای ملی بعد از ظهر روز پنج شنبه با استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری دیدار کرد و مطالبات خویش را با وی در میان گذاشت.

در این دیدار که رقیه نائل، حاجی قربان کوهستانی و سید نادر شاه بحر وکلای ولایت غور در شورای ملی نیز در جمع متنفذین ولسوالی لعل و سرجنگل حضور داشتند، متنفذین آن ولسوالی خواسته ها و مطالبات مردم را در رابطه به ایجاد یک واحد اداری جدید در منطقه «سفید آب ولسوالی لعل و سرجنگل» با معاون رئیس جمهور در میان گذاشت.

به گفته نمایندگان مردمی ولسوالی لعل و سر جنگل، سال ها است که خواسته اساسی بخشی از مردم ولسوالی لعل و سرجنگل از حکومت مرکزی این است که با در نظر داشت نفوس، جغرافیا و وضعیت فرهنگی و اقتصادی منطقه، حکومت برای ایجاد یک واحد اداری جدید در این ولسوالی اقدام کند.

آنها ابراز داشتند که مطالعات تخنیکی در رابطه به شرایط ایجاد ولسوالی جدید در منطقه سرجنگل قبلاً از طریق اداره ارگانهای محلی صورت گرفته و از نگاه قانونی هیچ ملاحظه ای در این خصوص وجود ندارد و مردم آن مناطق خواهان اقدام عملی حکومت در این زمینه اند.

در این دیدار، استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور ضمن ابراز قدردانی از متنفذین ولسوالی لعل و سرجنگل در جهت تعقیب کارهای مردمی گفت که تعدیل و ایزاد واحدهای اداری در دستور کار حکومت وحدت ملی قرار دارد و هیچ گونه برداشت دیگری غیر از این وجود ندارد.

معاون رئیس جمهور به دیدار کنندگان گفت که تأیید پالیسی حکومتداری محلی از سوی کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و ایجاد کمیته حکومتداری محلی به ریاست معاون دوم ریاست جمهوری نشان از تعهد عملی حکومت در راستای تعدیل واحدهای اداری در سراسر کشور است.

وی ایجاد یک واحد اداری جدید در ولسوالی لعل و سرجنگل را یک نیاز اساسی مردمی دانسته گفت که شخصا این موضوع را از مجرای قانونی آن پیگیری خواهد کرد. استاد دانش گفت که در قانون اساسی، در مورد ایجاد واحدهای اداری، میزان نفوس، جغرافیا و وضعیت فرهنگی و اقتصادی یک اصل است و از آن جهت مناطق پر نفوس لعل وسرجنگل این معیارهای قانونی را دارا است.

اشتراک گذاری