اعضای رهبری شورای بی‌جا شدگان ولایات شمال، عصر روزی سه شنبه با استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری دیدار کرده و مطالبات خویش را در زمینه های مختلف با وی در میان گذاشتند.

نخست رییس و معاون شورای بی‌جاشدگان ولایات شمال، مشکلات بی‌جاشدگان ولایات شمال را از اثر ناامنی و آسیب های طبیعی ناشی از سیلاب و دیگر حوادث طبیعی به معاون رئیس جمهور گزارش دادند.

آنان ضمن بر شمردن مشکلات بی‌جاشدگان در صفحات شمال کشور تاکید کردند که حکومت باید به نیازمندی‌های اولیه بی‌جاشدگان توجه جدی داشته باشد.

به گفته آنان حمایت‌های مالی که حکومت از مرکز به آنان فراهم کرده است، قبل از رسیدن به بی‌جا شدگان حیف و میل می شود و به گفته آنان مسئولان ادارات محلی در حیف و میل کمک های اختصاص داده شده به بی‌جاشدگان دست دارند.

اعضای شورای بی‌جا شدگان هم‌چنین، ضرورت ایجاد آن شورا را نیز حیاتی پنداشته و از حکومت خواستند که در جهت همکاری با اعضای شورا، از نزدیک همکاری صورت گیرد.

معاون رئیس جمهور در این دیدار گفت که حکومت افغانستان به خصوص ادارات ذی‌‌ربط مکلفیت دارند که به مشکلات و نیازمندی های بی‌جاشدگان به موقع رسیدگی نموده وموانع را که در ادارات محلی برای دسترسی بی‌جاشدگان به کمک های اختصاص داده وجود دارد، بر طرف کنند.

وی تاکید کرد که شورای بی‌جا شدگان می‌تواند در جهت آمارگیری، شناسایی مشکلات و دیگر چالش های اولیه بی‌جا شدگان در کنار حکومت موثریت خوبی داشته باشد.

استاد دانش همچین گفت که جنگ و آسیب های طبیعی سبب شده است که اکنون بیش از پنج میلیون تن مهاجر و هزاران تن دیگر از شهروندان کشور بی‌جا شوند.

وی افزود که حکومت در رابطه به رسیدگی به این چالش، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث و دیگر ادارات مخصوص رسیدگی به این گونه موارد را ایجاد کرده است که از آن طریق همکاری های جدی و اساسی به مهاجرین و بی جا شدگان صورت گیرد.

وی در این دیدار، به اعضای شورای بی‌جا شدگان که از ولایات شمالی کشور در جهت پی گیری مشکلات مردم به کابل آمده اند، وعده سپرد که همه مطالبات آنان را از طریق ادارات مسوول پی‌گیری می‌کند.

اعضای شورای بی‌جاشدگان ولایات شمال کشور و همچنین اعضای شورای ارزگانی های شمال، در ضیافت افطاری که از طرف معاون رئیس جمهور ترتیب یافته بود شر کت کردند.

اشتراک گذاری