در جلسه فوق العاده کمیته قوانین که قبل ازظهر روز یکشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رییس آن کمیته برگزار شد، بیش از ده طرح قانون و تعدیل برخی از اسناد تقنینی مورد بررسی گرفت.

در جلسه امروز کمیته قوانین، طرح قانون حکومتداری الکترونیکی، طرح قانون حمایت از حقوق طفل، طرح قانون نشان ها، مدال ها و القاب افتخاری، طرح قانون تنظیم امور اتاق ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و همۀ این اسناد تقنینی از سوی کمیته قوانین تأیید شد.

همچنین در این جلسه، طرح تعدیل برخی از مواد قانون تنظیم ترانسپورت جاده، تعدیل موادی از قانون اداره خط آهن، تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون اداره هوانوردی ملکی، تعدیل موادی از قانون مبارزه با فساد اداری، طرح ضمیمه شماره(۳) قانون اصول محاکم تجارتی بررسی شد.

کمیته قوانین راجع به طرح تعدیل قانون جمعیت ها، طرح تعدیل قانون رهنمایی معاملات، طرح تعدیل قانون ماده چهلم قانون قضایای دولت، طرح تعدیل مادۀ شصت قانون طرز تحصیل حقوق، طرح تعدیل قانون تشکیل و صلاحیت لوی حارنوالی و هم چنین طرح تعدیل قانون شاروالی ها نیز تصامیم لازم اتخاذ کرد.
قوانین یادشده و همچنین طرح های تعدیلی اسناد تقنینی که در بالا ذکر شده است توسط وزیر عدلیه به جلسه امروز مطرح شد و مسؤلان ادارات مربوطه نیز توضیحات لازم را در باب ضرورت طرح و یا تعدیل قوانین و مواد مربوطه ارائه کردند.

راجع به ضرورت و اهداف طرح قانون حکومتداری الکترونیکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی توضح داد که این طرح به هدف فراهم کردن حکومتداری خوب، تأمین شفافیت و حسابدهی در ادارات دولتی و غیر دولتی و فراهم نمودن زمینه عرضه خدمات سریع با استفاده از سیستم های تکنالوژی معلوماتی وضع شده است.

این طرح قانون مورد بررسی اعضای جلسه قرار گرفت و باتأکید بر اینکه اصلاحات پیشنهادی اعضای کمیته قوانین شامل طرح قانون گردد، به تأیید کمیته رسید و فیصله شد که وزارت عدلیه برای طی مراحل بعدی این طرح قانون اقدام کند.

همچنین در مورد طرح قانون حمایت حقوق طفل گزارش داده شد که این طرح به هدف مشخص نمودن مکلفیت های ادارات دولتی، فراهم شدن زمینه تربیت سالم، تعلیم و آموزش طفل، تأمین معیشت، صحت و سلامتی جسمی و روانی طفل، تعیین تکلیف والدین یا نماینده قانونی آن در قبال حقوق مادی و معنوی طفل و تأمین حقوق مادی و معنوی مندرج در کنوانسیون حقوق طفل تهیه شده است.
استاد دانش معاون رییس جمهور و رئیس کمیته قوانین، طرح قانون حمایت حقوق طفل را یکی از بهترین و در عین حال ضروری ترین قوانین عنوان کرده و سایر اعضای کمیته نیز پیشنهادات اصلاحی خویش را درمورد آن مطرح کردند که سرانجام این طرح قانون نیز تأیید شد.

کمیته قوانین ضمن آنکه طرح قانون اتاق های تجارت را مورد تأیید قرار داد و فیصله کرد که در جلسه کابینه استدلال اعضای اتاق های تجارت و صنایع مبنی بر حفظ اتاق های تجارت وجلوگیری از ایجاد اتاق های بیشتر نیز مورد توجه قرار گیرد تا در زمینه تصمیم لازم اتخاذ گردد.

در جلسه امروز کمیته قوانین طرح قانون نشان ها، مدال ها و القاب افتخاری نیز که توسط وزارت عدلیه به جلسه ارائه شده بود مورد تأیید قرار گرفت.

طرح تعدیل و لغو برخی از مواد قانون تنظیم ترانسپورت جاده، تعدیل موادی از قانون خط آهن و تعدیل برخی از مواد قانون هوانوردی ملکی هم در این جلسه فوق العاده کمیته قوانین بحث شد و راجع به هریک از این اسناد تقنینی تصامیم مقتضی اتخاذ گردید. کمیته ضمن تأیید این هرسه سند تقنینی فیصله کرد که پیشنهادات اصلاحی اعضای کمیته شامل طرح تعدیل گردد.

بررسی طرح تعدیل برخی از مواد قانون مبارزه با فساد اداری، طرح ضمیمه شماره(۳) قانون اصول محاکمات مدنی، طرح ایزاد موادی در قانون اصول محاکمات تجارتی و طرح تعدیل قانون شاروالی هانیز در این جلسه انجام شد و مورد تایید قرار گرفت.

کمیته قوانین طرح تعدیل جمعیت ها، طرح تعدیل قانون رهنمایی معاملات، طرح تعدیل ماده چهلم قانون قضایا دولت، طرح تعدیل مادۀ شصتم قانون طرز تحصیل حقوق و طرح تعدیل قانون تشکیل و صلاحیت لوی حارنوالی را که توسط وزیر عدلیه به جلسه ارائه شده مورد بررسی قرار داده و اسناد تقنینی رانیز تأیید کرد.

اشتراک گذاری