جلسه شورای عالی ستندرد بعد از ظهر روز چهار شنبه ۹ عقرب ۱۳۹۷، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس حمهور و رئیس آن شورا برگزار شده و در این جلسه در زمینه فعالیت و کارکرد اداره عالی ستندرد، کارکرد ریاست ارزیابی مطابقت لابراتوارهای ساختمانی و مترولوژی، ایجاد کمیته‌های تخنیکی، فعال‌سازی مرکز آموزشی و ایجاد سیستم کادری و بیست شش ستندرد در زمینه‌های مختلف بحث شد.

در ابتدا، سرپرست اداره ملی ستندرد از فعالیت کار‌کرد این اداره به جلسه شورا گزارش داده و چالش‌های مربوط به پیشرفت کار اداره ملی ستند را نیز مطرح کرد. وی از امضاء تفاهم نامه‌های مختلف در رابطه به ستندرد سازی با شمار از نهاد‌ها و سازمان بین المللی و منطقه‌ای خبر داده گفت که ۹۵ درصد بودجه انکشافی این اداره به مصرف رسیده است.

همچنین سرپرست اداره ملی ستندرد راجع به برخی مشکلات مالی و تخنیکی موجود در آن اداره توضیح داده گفت که نبود کادر مسلکی، کمبود تشکیل، بودجه و متخصصان مورد نیاز، از چالش اصلی فرا روی این اداره است.

همچنین مسؤلان اداره ملی ستندرد در زمینه فعالیت ریاست ارزیابی مطابقت، لابراتوارهای ساختمانی و مترلوژی و چالش‌های موجود در آن گزارش دادند. جلسه فیصله کرد که مطالبات این ریاست مبنی بر تطبیق اصلاحات و استخدام کدر‌های مسلکی در چارچوب یک طرح مکتوب به شورای عالی ستندرد ارائه گردد.

در بخشی دیگری جلسه، ضرورت فعال سازی مرکز آموزشی و ایجاد سیستم کادری اداره ملی ستندرد به بحث گرفته شد. مسؤلان اداره ملی ستندرد در این زمینه توضیح دادند که برای آموزش‌های تخنیکی و فنی به ایجاد یک مرکز آموزشی ضرورت است تا به خلاهای موجود دراین اداره برای جذب افراد متخصص و مسلکی رسیدگی شود.

شورای عالی ستندرد ضمن آنکه ایجاد مرکزآموزشی و ایجاد سیستم را برای اداره ملی ستندرد یک نیاز جدی عنوان کرد، فیصله نمود که نیازمندی‌های این اداره در چگونگی ایجاد این مرکز به در قالب یک طرح مکتوب به شورا ارائه شود. همچنین فیصله شد که برای تسریع روند اجراآت در اداره ملی ستندرد، قانون مترولوژی و سایر اسناد تقنینی مورد نیاز برای طی مراحل قانونی به کابینه یا شورای عالی اقتصادی فرستاده شود.

شورای عالی ستندر از تأسیس کمیته‌های تخنیکی( صحت و وسایل طبی، ستندرد‌های حلال و نورم) که در اداره ملی ستندر ایجاد شده است استقبال کرده و ضمن تأیید این کمیته‌های تخنیکی فیصله کرد که در این کمیته‌های ادارات مرتبط را در جریان اجراآت و کار کرد خود قرار دهد.

در این جلسه ۲۷ ستندرد پیشنهادی ادار ملی ستندرد در عرصه‌های چون، لابراتوارهای طبی، سیستم‌های مدیریتی انرژی، کنترول کیفیت تخم‌های بذری ،جلغوزه‌های پست دارد، ستندر ملی گرم کننده‌های انرژی و سیستم آب گرم کن‌های خانگی و موارد دیگر مورد بررسی قرار گرفته و به تأیید رسید.

شورای عالی ستندرد ضمن تأیید ستندر‌های ارائه شده در جلسه، فیصله کرد که اداره ملی ستندرد در همکار با سکتور خصوصی برنامه‌های جامعی را برای آگاهی عامه، تاجران و سکتور خصوصی از اهمیت ستندرد سازی و رعایت آن تدارک دیده و به اطلاع مردم برسانند.

اشتراک گذاری