جلسه کمیسیون عالی نظارت بر تطبیق و هماهنگی پالیسی ملی جوانان به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیسیون برگزار شد.

در این جلسه که قبل از ظهر شنبه ۲۰ اسد، در قصر گلخانه صدارت عظمی برگزار شد، در مورد چگونگی پیشرفت کار تطبیق پالیسی ملی جوانان، طرزالعمل کمیته‌های ولایتی جوانان و موضوع جایدادهای اتحادیه جوانان بحث صورت گرفت.

معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ ضمن اظهار قدردانی از توجه معاون رئیس جمهور مبنی بر حمایت از جوانان در چارچوب برنامه‌ها و پالیسی‌های ملی حکومت، از کار کرد آن اداره نیز به جلسه گزارش داد و بر هماهنگی و همکاری بیشتر ادارات محلی در تطبیق پالیسی ملی جوانان برای دستیابی به اهداف تعریف شده تأکید ورزید.

معاون رئیس جمهور تطبیق پالیسی ملی جوانان را در راستای حمایت از نسل جوان کشور با اهمیت خوانده و بر توجه ادارات ذیربط، به خصوص هیأت رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ بیشتر تأکید کرد.

سرانجام پس از ارائۀ پیشنهادات اعضای جلسه، معاون رئیس جمهور به وزارت اطلاعات و فرهنگ هدایت داد که طبق مکلفیت اساسی آن اداره راجع به امور جوانان، تمام اسناد مربوطه را به ضمیمه متن پالیسی و استراتژی ملی جوانان تنظیم و با همکاری اداره امور ریاست جمهوری، در آجندای جلسه کابینه شامل سازد تا برای بررسی و تسریع روند امور جوانان، تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

همچنین، راجع به موضوع جایدادهای اتحادیه جوانان و مسایل حقوقی مرتبط به آن، مشاور حقوقی معینیت امور جوانان در جلسه گزارش داده و پس از بررسی گزارش ارائه شده، فیصله شد که نمایندگان وزارت مالیه، وزارت کار و امور اجتماعی، اداره لوی سارنوالی، معینیت امور جوانان وزارت اطلاعت و فرهنگ به ریاست وزارت عدلیه، موضوع را در یک جلسه مشترک مورد بررسی بیشتر قرار دهند تا زمینۀ تصمیم‌گیری فراهم شود.

اشتراک گذاری