جلسه کمیسیون عالی نظارت بر تطبیق و هماهنگی پالیسی ملی جوانان، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیسیون برگزار شد.
دراین جلسه که امروز بعد از ظهر دو شنبه، در قصر صدارت عظمی برگزار شد، موضوعاتی چون چگونگی پیشرفت کار تطبیق پالیسی ملی جوانان، پیشنهاد معینیت وزارت اطلاعات و فرهنگ مبنی بر ایجاد کمیته های جوانان در ادارات دولتی، پیشنهادات نشست دوم پارلمان جوانان به ادارات دولتی و اعلام رسمی استراتژی ملی جوانان، مورد بررسی قرار گرفت.
استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری تطبیق پالیسی ملی جوانان را در راستای حمایت از قشر جوان کشور با اهمیت خوانده بر توجه ادارات ذی ربط در خصوص تطبیق این پالیسی تأکید کرد.
معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ ضمن اظهار قدر دانی از توجه و دلسوزی معاون رئیس جمهور مبنی بر حمایت از جوانان در چارچوب برنامه ها و پالیسی های ملی حکومت، در زمینه کار کرد آن اداره در مرکز و ولایات به جلسه گزارش داد و برهماهنگی و همکاری بیشتر ادارات محلی در تطبیق پالیسی ملی جوانان در دست یافتن به اهدافت تعریف شده درآن، تأکید کرد.
پس از ارائه گزارش معینیت جوانان و بحث اعضای کمیسیون، معاون رئیس جمهور به آن اداره هدایت داد تا گزارش مفصلی را از چگونگی تطبیق پالیسی و استراتژی ملی جوانان به خصوص در زمینه دسترسی به شاخص های تعریف شده در استراتژی ملی جوانان در عرصه صحت، معارف، مشارکت، اشتغال و ورزش تهیه نموده و به جلسه بعدی کمیسیون ارائه کند تا با شناسایی چالش ها و موانع موجود، راه های حل مطلوب نیز جستجوگردد.
همچنین دراین جلسه فیصله شد که به منظور اعلام رسمی استراتژی ملی جوانان و ارائه برنامه های مشترک سازمان ملل متحد برای جوانان و نوجوانان کشور، معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، برنامه مشخصی را در هماهنگی با نهادهای همکار تدارک دیده و پس از آن روند تطبیق پالیسی و استراتژی ملی جوانان، تسریع گردد.
معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ راجع به ارائه پیشنهادات نشست دوم پارلمان جوانان به ادارات دولتی نیز گزارش داد و افزود که کمیته های شش گانه پارلمان جوانان، به منظور فراهم شدن زمینه بهتر تطبیق پالیسی ملی جوانان، پیشنهاداتی را در عرصه های صحت، معارف، اشتغال، مشارکت جوانان و ورزش ارائه نموده بودند که همۀ آنها از طریق معینیت امور جوانان با ادارات مربوطه شریک ساخته شده است.
معاون رئیس جمهور پارلمان جوانان را برای تشویق نسل جوان کشور و آشنایی آنان با آموزه های ملی اثر گذار خوانده و ضمن تأکید بر ادامه نشست این پارلمان، به تقویت محتوا و جنبه های آموزشی آن تأکید کرد.
دراین جلسه فیصله شد که ادارات ذی ربط گزارش کاری خویش را مبنی برچگونگی اثرگذاری و درج پیشنهادات ارائه شده در برنامه های اجرایی خود، به کمیسیون عالی نظارت برتطبیق پالیسی ملی جوانان ارائه کنند.
کمیسیون، راجع به پیشنهاد معینیت وزارت اطلاعات فرهنگ مبنی بر دولتی شدن پارلمان جوانان نیز فیصله کرد که این پیشنهاد و فرایندهای مربوط به آن، نخست از سوی هیأت رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ مورد بحث قرار گرفته و سپس درمورد آن تصمیم گرفته شود.
همچنین در این جلسه کمیسیون، پیشنهاد معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ راجع به ایجاد کمیته های جوانان در ادارات دولتی به منظور تطبیق هرچه بهتر پالیسی ملی جوانان از طریق ادارت و طرزالعمل تهیه شده برای این کمیته ها نیز، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اعضای جلسه به تفصیل دیدگاه های شان را در زمینه ضرورت ایجاد چنین کمیته و نحوۀ فعالیت آن در ادارات دولتی ابراز داشته و سرانجام فیصله شد که معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، نخست ضرورت ایجاد و نحوۀ فعالیت این کمیته ها را در هماهنگی با ادارات دولتی مشخص نموده و طرح طرزالمعل فعالیت کمیته ها نیز ضمن نظرخواهی از نهادهای همکار، باردیگر مورد بازنگری و دقت بیشتر قرار گیرد.

اشتراک گذاری