جلسه کمیته ملی سواد آموزی، بعد از ظهر روز شنبه به ریاست استاد سرور دانش رئیس آن کمیته برگزار شد و دراین جلسه ضمن بررسی گزارش وزارت معارف در پیوند به فیصله های قبلی کمیته، طرح اصلاح برنامه تعلیمات بزرگ‌سالان، مدل جدید تطبیق مؤثر برنامه‌های سوادآموزی و جذب محصلان پوهنځی‌های تعلیم و تربیه و دارالمعلمین‌ها برای تدریس در کورس های سوادآموزی، به بحث گرفته شد.

در شروع جلسه، وزیر معارف و همچنین معین سواد آموزی آن وزارت در پیوند به تطبیق فیصله های قبلی کمیته گزارش دادند که بر اساس آن جلسات کمیته های ولایتی کمیته ملی سوادآموزی در سال جاری نسبت به سال گذشته از مدیریت و نظم بیشتری برخوردار بوده که به گفته آنان می تواند بر روند مبارزه با بی سوادی موثر باشد.

همچنین گزارش داده شد که راجع به تطبیق مفاد تفاهم نامه های امضاء شده بین وزارت معارف و ادارات دولتی مبنی بر امحای بی سوادی پیشرفت های بیشتری نسبت به سال گذشته بدست آمده است.

استاد دانش معاون رئیس جمهور و رئیس کمیته ملی سوادآموزی ضمن تقدیر از کارکرد وزارت معارف در بحش های مختلف و معینیت سوادآموزی آن وزارت بر پی گیری معینیت سوادآموزی وزارت معارف در جهت تطبیق کامل مفاد تفاهم نامه های امضاء شده بین ادارات دولتی و وزارت معارف تأکید کرد.

درپی گزارش کارکرد وزارت معارف، مسوده طرح “اصلاح برنامه تعلیمات بزرگ سالان” که توسط معینیت سواد آموزی این وزارت به جلسه ارائه شد، مورد بررسی قرار گرفت. این طرح به هدف ایجاد اصلاحات در تطبیق تعلیمات بزرگ سالان و به منظور افزایش مؤثریت و پاسخگویی به نیازها ترتیب و تهیه شده است.

وزارت معارف گزارش داد که تطبیق طرح اصلاح برنامه بزرگ سالان، نتایجی چون تقاضا محور شدن برنامه سواد آموزی، همخوانی بین اهداف، ساختار و تشکیلات، هماهنگی بین جوانب ذیدخل و کاهش هزینه برنامه های سواد آموزی به همراه خواهد بود.

همچنین در تحلیلی که از طرف وزارت معارف در پیوند به چگونگی تطبیق این برنامه ارائه شده نیز آمده است که در صورت تطبیق این طرح، دسترسی متوازن به خدمات تعلیمی، مدیریت مؤثر برنامه سواد آموزی و توجه به کیفیت و مرتبط بودن برنامه ها از دیگر مواردی است که می طلبد طرح اصلاح برنامه تعلیمات بزرگ سالان اجرایی گردد.

اعضای کمیته این طرح را در جهت تعمیم سواد به خصوص تعلیمات بزرگ‌سالان یک راه کار موثر و سازنده خوانده و نظریات راهبردی خویش را در مورد چگونگی این طرح ابراز داشتند.

سرانجام این طرح مورد تأیید کمیته ملی سوادآموزی قرار گرفت و فیصله شد که معینیت سوادآموزی پیشنهادات اصلاحی اعضای جلسه را شامل طرح نموده و برای طی مراحل بعدی آن اقدام کند.

 طرح جذب محصلان دانشکده های تعلیم و تربیه و دارالمعلمین ها برای تدریس در کورس های سواد آموزی نیز در این جلسه بررسی شد. این طرح به هدف کاهش بی سوادی در شهرهای بزرگ و مراکز ولایت‌ها تهیه شده است.

معینیت سواد آموزی وزارت معارف در رابطه به ضرورت تهیه و تطبیق این طرح گزارش داد که براساس آن تقویت فرهنگ رضاکارانه در جامعه، کاهش نرخ بی سوادی، افزایش فرصت های کاریابی برای تسهیل کنندگان از نتایج متوقعه این طرح محسوب می گردد.

همچنین در این طرح پیش بینی شده است که روند شناسایی و جذب سوادآموزان، تجهیز بهتر کورس های سواد آموزی و نظارت دقیق تر بر آنها، امتیازات پیشنهادی برای تسهیل کنندگان و اقدامات مشترک نهادهای ذی دخل با اجرایی شدن این طرح بهتر امکان پذیراست.

اعضای کمیته ملی سواد آموزی این  طرح را نیز با ارائه نظریات و پیشنهادات مختلف به خصوص در زمینه امتیازات پیشنهادی برای تسیهل کنندگان مورد بررسی قرار داده و تطبیق آن را در جهت مدیریت بهتر برنامه سواد آموزی مهم خواندند.

در ضمن بحثی که صورت گرفت، این طرح در اصول مورد تأیید کمیته قرار گرفته و فیصله شد که یک کمیته تخنیکی متشکل از نمایندگان با صلاحیت وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مکانیزم واضحی را برای تطبیق آن تعریف کنند تا از طریق امضای یک تفاهمنامه سه جانبه زمینه اجرایی یابد.

در جلسه امروز کمیته ملی سواد آموزی طرح اصلاحی تطبیق مؤثر برنامه های سواد آموزی نیز بررسی شد. این طرح به هدف افزایش میزان دسترسی سواد آموزان به کورس های سواد آموزی روی دست گرفته شده است.

براساس چارچوب مقایسوی که وزارت معارف دراین زمینه تهیه کرده است با تطبیق طرح اصلاحی تطبیق مؤثر برنامه های سواد آموزی، تغییراتی موارد چون آگاهی دهی، استخدام معلمان سواد آموزی، سروی سواد آموزان، آموزش معلمان تازه استخدام شده، تجهیز کورس های سواد آموزی و نظارت بر آنها، جمع آوری اطلاعا مورد نیاز اعمال می گردد.

کمیته ملی سواد آموزی طرح اصلاحی برنامه های سواد آموزی وزارت معارف را نیز تأیید کرده و فیصله کرد که به دلیل اشتراکات فراوان کاری بین وزارت انکشاف دهات و وزارت معارف در فعالیت های که در محلات انجام می شود، هماهنگی های بیشتری  به لحاط پالیسی در سطح رهبری هردو وزارت روی دست گرفته شود.

اشتراک گذاری