درجلسه فوق العاده کمیسیون عالی نظارت برتطبیق و هماهنگی پالیسی ملی جوانان که قبل از ظهر روز دوشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد، برنامه مشترک سازمان ملل متحد برای حمایت از جوانان، مورد بررسی قرار گرفت.
برنامه مشترک سازمان ملل متحد در حمایت از جوانان، بر مبنای استراتژی ملی جوانان و به منظور تطبیق هرچه بهتر آن استراتژی تهیه شده است که براساس این برنامه، سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد برای تحقق اهداف استراتژی ملی جوانان دولت افغانستان و به خصوص ادارات مسؤل را در زمینه رسیدن به اهداف تعریف شده در استراتژی ملی جوانان یاری می رساند.
نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA در این جلسه چگونگی برنامه مشترک سازمان ملل متحد برای حمایت از جوانان را توضیح داده گفت که این برنامه براساس تجارب بدست آمده در برخی از کشور های آسیایی، جنوب امریکا و برخی از کشور های افریقایی تهیه شده است.
به گفته نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، برنامه مشترک سازمان ملل متحد برای حمایت از جوانان بخش های ارتقای ظرفیت مدیریتی در سکتور معارف، صحت، اشتغال، مشارکت و ورزش را تحت پوشش قرار می دهد.
وی گفت، با توجه به اینکه بیش از شصت درصد جمعیت افغانستان را جوانان تشکیل می دهند، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، ترکیب نفوس به لحاظ سنی را در افغانستان، یک فرصت برای توسعۀ اقتصادی و پیشرفت دراین کشور تلقی کرده و برای تطبیق اهداف استراتژی ملی جوانان در کنار دولت افغانستان خواهد بود.
در پی توضیح نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و همچنین نمایندگان ادارات ذی ربط، دیدگاه ها و پیشنهادهای خود را در خصوص چگونگی تطبیق این برنامه مبنی برتعیین اولویت های اساسی حکومت و ادارات دولتی را در بخش حمایت از جوانان، نحوه مصرف کمک ها از طریق بودجه ملی، تمرکز به تحقق اهداف تعیین شده در استراتژی ملی جوانان و پلان عمل ادارات مربوطه، نهاد تطبیق کنندۀ برنامه مشترک و نهاد ناظر برآن و همچنین ساحه تحت پوشش این برنامه مطرح کردند.
پس ازبحثی که در خصوص این برنامه و نحوۀ تطبیق آن صورت گرفت، فیصله شد که به منظور هماهنگی بیشتر و با توجه به چارچوب تعهدات متقابل دولت افغانستان و همکاران بین المللی آن در نحوۀ به مصرف رسیدن کمک های بین المللی، سیستم بودجوی این برنامه از طریق هماهنگی با وزارت مالیه مشخص گردد.
همچنین فیصله شد که به هدف تأمین همکاری، انسجام بهتر امور و ابهام زدایی، راجع به تطبیق این برنامه بین نمایندگی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان و ادارات ذی ربط بررسی ها و هماهنگی های بیشتر صورت گیرد.

اشتراک گذاری