جلسۀ کمیتۀ جندر و امور زنان، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد.

در این جلسه که بعد از ظهر یکشنبه ۲۱ اسد در قصر گلخانه صدارت برگزار شد، پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت مورد بررسی قرار گرفت و از تطبیق پروژۀ پروموت (برنامۀ توانمندسازی زنان) نیز گزارش تحلیلی ارائه شد.

برنامۀ پروموت یا توانمندسازی زنان، به مثابۀ تعهد مشترک حکومت افغانستان و ادارۀ توسعۀ بین‌المللی ایالات متحده آمریکا (USAID) با هدف حفظ دست‌آوردهای زنان افغانستان طی بیشتر از یک دهۀ گذشته و آموزش نسل جدید زنان با مهارت‌های رهبری طراحی شده است تا زنان بتوانند در توسعۀ حکومتداری، جامعۀ مدنی و اقتصاد افغانستان نقش فعال داشته باشند.

بر اساس گزارش نمایندۀ دفتر USAID و تیم پروموت، برنامه‌های توانمندسازی زنان تا کنون در بخش‌هایی چون توسعۀ رهبری زنان، زنان در حکومت، زنان در اقتصاد و مشارکت زنان، تطبیق شده و این برنامه در زمینه‌های یادشده با دست‌آوردهای خوبی نیز به همراه بوده است.

بر مبنای این گزارش، برنامۀ آموزشی «جوانه» برای زنان جوان و برنامۀ آموزشی «رویش» برای دختران نوجوان آموزش‌های مهارت رهبری را فراهم می‌کند که تا کنون به تعداد بیش از بیست هزار نفر از این دو برنامه آموزشی فراغت یافته‌اند.

همچنین تیم پروموت گزارش داد که مبارزه با خشونت، دسترسی به عدالت، تعلیم، صحت و مشارکت سیاسی از جمله اهداف برنامۀ «مشارکت» از بخش برنامه توانمند‌سازی زنان است.

کارآموزی، ایجاد محیط سالم در حکومت برای زنان، ذهنیت‌سازی مثبت برای حمایت از حضور زنان در ادارت دولتی، تقویت اعتماد‌به‌نفس زنان، ظرفیت‌سازی برای اشتغال، انکشاف نیروی کار، رشد تجارت و سرمایه‌گذاری‌های کوچک از دیگر بخش‌های برنامۀ توانمندسازی زنان در زمینۀ فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌رود.

در پی این گزارش، استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور، ضمن ابراز قدردانی از تیم پروموت دفتر USAID، برنامۀ توانمند‌سازی زنان را هدف مشترک مردم، حکومت افغانستان و نهادهای همکار بین‌المللی عنوان کرده و نسبت به تقویت این برنامه تأکید کرد.

وی افزود که همکاری نزدیک بین برنامۀ پروموتِ دفتر USAID و اداراتی چون وزارت انکشاف دهات، وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان، وزارت معارف و دیگر نهادهای مرتبط، می‌تواند از کارهای تکراری جلوگیری و همکاری‌های متقابل را افزایش دهد.

معاون رئیس جمهور همچنین تأکید کرد که وزارت امور زنان گزارش‌های برنامۀ پروموت را به کمیتۀ جندر و امور زنان ارائه کند تا ادارات دولتی ضمن شناسایی مشکلات، برای تأمین همکاری‌های مؤثر اقدام کنند.

وی افزود که اجراکنندگان برنامۀ پروموت باید با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از نزدیک همکاری داشته، زنان و دختران آموزش‌دیده را ترغیب کنند تا بتوانند از طریق مشارکت در برنامه‌های رقابتی، زمینۀ جذب آنان در ادارات دولتی فراهم گردد.

معاون رئیس جمهور از اجراکنندگان برنامۀ پروموت به تأکید خواست تا به ولایات کمتر انکشاف یافته بیشتر توجه کنند. وی گفت که در زمینۀ مشارکت زنان نیز باید تلاش گردد تا آنها بتوانند در برنامه هایی چون انتخابات و دیگر موضوعات اجتماعی و سیاسی سهم فعال بگیرند.

در بخش دیگری از جلسۀ کمیتۀ جندر و امور زنان، پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت، توسط وزارت امور زنان به جلسه ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت. این پالیسی به هدف دسترسی زنان به حق مالکیت و میراث از طریق تسریع روند اجراآت نهادهای عدلی و قضایی با توجه به برنامۀ توانمند‌سازی زنان وضع گردیده است.

افزایش آگاهی عامه در رابطه به حق میراث، مالکیت، مَهر و نفقه، ایجاد سهولت در پروسۀ اخذ میراث، فراهم‌شدن مساعدت‌های حقوقی برای زنان و تضمین یک نظام مصئون حق مالکیت برای زنان، از اهداف این پالیسی است.

استاد دانش معاون رئیس جمهور طرح این پالیسی را مهم خواند، اما تأکید کرد که مصادیق مالکیت در این پالیسی باید واضح‌تر گردیده و با بررسی قوانین مرتبط، از مشکلات حقوقی احتمالی جلوگیری شود.

سرانجام، فیصله شد که این پالیسی بار دیگر در جلسه‌ای با اشتراک رئیس ستره محکمه، وزیر عدلیه، وزیر امور زنان، وزیر حج، ارشاد و اوقاف، لوی حارنوال، رئیس اتحادیۀ وکلای مدافع، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، رئیس اداره اراضی و جامعۀ مدنی بررسی گردد.

اشتراک گذاری